Externe vertrouwenspersoon

Als werkgever is het bevoegd gezag er verantwoordelijk voor dat werknemers kunnen werken in een veilige werkomgeving. Ook is het bevoegd gezag verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving voor leerlingen. Als er geen veilige werk- of leeromgeving is of wordt ervaren kunnen medewerkers, leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon kan helpen bij het oplossen van conflicten waarbij de reguliere wegen niet tot een oplossing hebben geleid. Ook is de vertrouwenspersoon aanspreekpunt voor medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie. De vertrouwenspersoon is er in principe voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon treedt niet in de plaats van bestaande procedures. Wordt een probleem bij de vertrouwenspersoon gemeld, dan zal deze allereerst kijken of de kwestie niet al in behandeling is bij de verantwoordelijke instanties of functionarissen. Is dat wel het geval dan zal de vertrouwenspersoon zich terughoudend opstellen.

Voor meer informatie over de werkzaamheden en inzet van een externe vertrouwenspersoon kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Copyright © 2018, Noscere Training & Advies.
Site door Elissen.com Websolutions